Technologie sieciowe

Program wykładu

 1. Wprowadzenie

  Klasyfikacja sieci komputerowych: lokalne, miejskie, rozległe, przewodowe, bezprzewodowe. Modele komunikacji: punkt-punkt, rozgłoszeniowy, połączeniowy, bezpołączeniowy, peer-to-peer, klient/serwer, duplex, półduplex. Transmisja synchroniczna, asynchroniczna, izochroniczna, wąskopasmowa, szerokopasmowa. Topologie sieci. Problemy bezpieczeństwa transmisji.

 2. Wielowarstwowość transmisji

  Modele ISO/OSI, TCP/IP, funkcje warstw i protokoły komunikacyjne.

 3. Warstwa fizyczna, media transmisji

  Parametry: tłumienność, pasmo transmisji, kompatybilność elektromagnetyczna. Rodzaje mediów i ich charakterystyki: skrętka, kabel współosiowy, światłowód, TDM, WDM, pasma transmisji bezprzewodowej: podczerwień, kanały radiowe, ISM. Metody modulacji sygnału: PSK, QAM. Metody poszerzania pasma: DSSS, FHSS. Okablowanie strukturalne.

 4. Warstwa łącza danych

  Metody dostępu do kanału komunikacyjnego: CSMA/CA, CSMA/CD, przekazywanie uprawnienia. Urządzenia transmisyjne: karta sieciowa, TOE, modem, koncentrator, przełącznik. Technologie: Ethernet. ATM. Systemy transmisji bezprzewodowej: Bluetooth, IEEE 802.11, 802.15, 802.16, 802.20, radiolinie, sieci kratowe. Sieci dostępowe: ISDN, DSL, GSM, UMTS, CTV, PLC, VSAT.

 5. Warstwa międzysieciowa

  Protokół IPv4, budowa pakietu, schemat adresowania, ARP, CIDR, NAT. Ruting: budowa i działanie rutera, algorytmy i protokoły rutingu, systemy autonomiczne, RIP, OSPF, BGP, MPLS. Transmisja w trybie multicasting, IGMP. ICMP. IPv6.

 6. Warstwa transportowa

  Protokół TCP, budowa pakietu, port, gniazdko, otwieranie i zamykanie połączeń, zarządzanie przepływem, protokół UDP.

 7. Zarządzanie sieciami

  BOOTP, DHCP, SNMP. System nazw domenowych DNS. Synchronizacja zegarów w sieciach komputerowych, NTP.

 8. Usługi Internetu

  Telnet. FTP. Poczta elektroniczna: SMTP, X.400, POP, IMAP, MIME. System WWW: HTTP, proxy, ICP, CARP, CDN. Telefonia IP: protokoły sygnalizacyjne SIP, H.323, IAX, protokoły zarządzania bramami MGCP, H.248/Megaco, protokoły czasu rzeczywistego RTP, RTCP, kodowanie mowy, odwzorowanie numerów ENUM.

Literatura

Podręczniki

 1. Ahmad K., Sourcebook of ATM and IP Internetworking. IEEE Press, Wiley Interscience, 2002.
 2. Albitz P., Liu C., DNS i BIND, Read Me, 2001 (seria O’Reilly).
 3. Bromirski M., Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, Wydawnictwo BTC, 2006.
 4. Chao J., Lam C. H., OKI E., Broadband Packet Switching Technologies. A practical Guide to ATM Switches and IP Routers, John Wiley & Sons, 2001.
 5. Comer D. E., Sieci komputerowe i intersieci, WNT, Warszawa 2001.
 6. Desmeules R., IPv6. Sieci oparte na protokole IP w wersji 6. Implementacja, projektowanie, konfiguracja, wdrożenia, PWN, 2006, (Seria Cisco).
 7. Hall E.A., Internet Core Protocols, O’Reilly, Sebastopol 2000.
 8. Nowicki K., Woźniak J., Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2002.
 9. Nowicki K., Woźniak J., Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków, 2001.
 10. Parker T. A., Sportack M., TCP/IP – księga eksperta, Helion, 2000.
 11. Simmonds A., Wprowadzenie do transmisji danych, WKiŁ, Warszawa 1999.
 12. Stallings W. Data and Computer Communications, Prentice Hall, 2007
 13. Tanenbaum A. Sieci komputerowe, Helion 2004.
 14. Wessels D., Web caching. Optymalizacja dostępu, Read Me, 2002 (seria O’Reilly).

Materiały źródłowe w Internecie

 1. Data Network Resource, www.rhyshaden.com.
 2. Get IEEE 802., standards.ieee.org/getieee802/index.html.
 3. IANA, www.iana.org.
 4. ICANN, www.icann.org.
 5. IETF, www.ietf.org.
 6. IEC Tutorials, www.iec.org/online/tutorials/.
 7. Internet Protocol Journal, www.cisco.com/ipj.
 8. Internet Technical Resources, http://www.cs.columbia.edu/~hgs/internet/.
 9. Networking Protocol Terms, Glossary and Dictionary, www.javvin.com/protocol/index.html.
 10. NTP Public Services Project, ntp.isc.org.
 11. Requests for Comments, www.sk-kari.put.poznan.pl/rfc.aspx.
 12. Resources for DHCP, www.dhcp.org.
 13. Student Resources. Data And Computer Communications, williamstallings.com/DCC/DCC8e.html.
 14. TCP/IP Tutorial and Technical Overview, www.redbooks.ibm.com/pubs/pdfs/redbooks/gg243376.pdf.
 15. The TCP/IP Guide, www.tcpipguide.com.
 16. Wi-Fi Alliance, www.wifialliance.com.
 17. WLANA, www.wlana.org.

Egzamin

Egzamin trwa 90 minut i ma formę pisemną. Składa się z dwóch części.

Część pierwsza to 5 tematów teoretycznych. Przykładowe tematy:

 • media transmisji danych,
 • transmisja bezprzewodowa,
 • Ethernet,
 • ATM,
 • IP,
 • algorytmy i protokoły rutingu,
 • TCP,
 • system poczty elektronicznej,
 • DNS,
 • telefonia IP
 • ...

Część druga polega na przedstawieniu koncepcji lokalnej sieci komputerowej dla kilkudziesięciu użytkowników. W zaproponowanej koncepcji należy uwzględnić następujące elementy:

 • topologię sieci,
 • niezbędny sprzęt i media transmisji,
 • prędkości transmisji,
 • adresowanie,
 • protokoły komunikacyjne,
 • sposób podłączenia do Internetu,
 • ochronę danych.

Przedstawić i opisać schemat połączeń między elementami sieci. Uzasadnić wybór poszczególnych, proponowanych rozwiązań.

*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl