Wskazówki dla osób piszących prace dyplomowe

Układ pracy

Poszczególne elementy pracy powinny być umieszczone w następującej kolejności:

 1. strona tytułowa,
 2. spis treści,
 3. wstęp,
 4. rozdziały,
 5. zakończenie,
 6. bibliografia,
 7. załączniki (jeżeli są).

Strona tytułowa

Strona tytułowa powinna zawierać:

 • nazwę uczelni, wydziału, jednostki organizacyjnej, w której praca jest pisana,
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko promotora,
 • miejscowość i datę.

Przykład

Politechnika Poznańska

Wydział Elektryczny

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Adam Adamski

Identyfikacja użytkowników w systemach informatycznych

 

 

Praca inżynierska

napisana pod kierownictwem

dr. inż. Jana Jankowskiego

Poznań 2007

Spis treści

Spis treści należy wykonać automatycznie, korzystając z odpowiednich opcji edytora.

Wstęp

Wstęp powinien zawierać:

 • uzasadnienie wyboru tematu,
 • wskazanie przedmiotu, zakresu badań i celu pracy,
 • przedstawienie ogólnego i szczegółowego znaczenia wybranego tematu,
 • opis charakteru i rodzaju źródeł oraz narzędzi (w pracach o charakterze praktycznym),
 • streszczenie zawartości poszczególnych rozdziałów,
 • uwagi na temat stosowanej terminologii,
 • podział zadań między członków zespołu (w pracach zespołowych).

Rozdziały

Praca składa się z rozdziałów, które mogą być podzielone na podrozdziały. Podrozdziały mogą dzielić się na mniejsze podrozdziały. Wszystkie tytuły rozdziałów, podrozdziałów, punktów powinny być pisane stylem innym (większa czcionka, inna czcionka, pogrubienie, pochylenie) niż właściwa treść.

Każdy rozdział powinien rozpoczynać się od krótkiego omówienia prezentowanego w rozdziale zagadnienia, które w dalszej części (w podrozdziałach) jest opisywane szerzej i bardziej szczegółowo. Na początku rozdziału należy również zdefiniować najważniejsze, używane dalej pojęcia.

Przykład numeracji rozdziałów i podrozdziałów. Wstęp i zakończenie nie mają numerów.

Wstęp

1. Tytuł pierwszego rozdziału

1.1. Tytuł podrozdziału 1.1

1.2. Tytuł podrozdziału 1.2

1.2.1. Tytuł podrozdziału 1.2.1

1.2.2. Tytuł podrozdziału 1.2.2

1.3. Tytuł podrozdziału 1.3

2. Tytuł drugiego rozdziału

...

Zakończenie

Zakończenie

Zakończenie powinno zawierać:

 • podsumowanie wyników pracy,
 • ogólną ocenę własnych dokonań,
 • wskazanie napotkanych problemów,
 • wskazanie dalszych kierunków badań nad tematem, nierozstrzygniętych kwestii.

Uwagi merytoryczne

 1. Tytuł całej pracy, rozdziału, podrozdziału powinien być zgodny z treścią.
 2. Temat powinien być przedstawiony w sposób wyczerpujący. Żadne zagadnienie, istotne z punktu widzenia tytułu pracy nie może być pominięte.
 3. Praca powinna stanowić spójną logicznie całość.
 4. Nie należy przepisywać tekstów (kopiować rysunków) z materiałów źródłowych. W ostateczności można posłużyć się krótkimi cytatami z wyraźnym zaznaczeniem, że są to cytaty i z podaniem źródła.
 5. Kolejne zdania w akapicie powinny tworzyć sensowny, logiczny ciąg.
 6. Należy unikać powtarzania tych samych informacji w różnych częściach pracy.
 7. Przytaczane dane liczbowe powinny być aktualne – nie należy podawać informacji nieaktualnych.

Literatura

Opis bibliograficzny powinien być:

 • kompletny – wszystkie wykorzystane materiały źródłowe powinny być ujęte w spisie literatury,
 • ponumerowany – numery te są wykorzystywane w odsyłaczach,
 • uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów.

Opisy bibliograficzne powinny zawierać następujące elementy:

 • książka – autor/autorzy, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania,
 • artykuł z czasopisma – autor/autorzy, tytuł artykułu, czasopismo, numer i rok, numery stron,
 • materiał z Internetu – autor/autorzy, tytuł, pełny adres w Internecie, rok opublikowania.

Uwagi redakcyjne

Układ strony

Marginesy po 2,5 cm, ewentualnie lewy margines o 1 cm szerszy na sztywną oprawę.

Styl

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny być pisane stylami innymi niż tekst w rozdziałach (przykład):

 • nagłówek 1 stopnia – czcionka 14 punktów, Arial, pogrubiona;
 • nagłówek 2 stopnia – czcionka 12 punktów, Arial, pogrubiona;
 • nagłówek 3 stopnia – czcionka 12 punktów, Arial.

Każdy rozdział zaczynamy pisać od nowej strony. Między wierszem kończącym podrozdział a tytułem następnego podrozdziału robimy większy odstęp.

Tekst zwykły - czcionka 12 punktów, najlepiej Times New Roman, wyrównanie do obu marginesów, akapit z wcięciem (0,5 – 1 cm) w pierwszym wierszu.

Zamieszczone w tekście fragmenty programów, nazwy opcji, komend powinny być wyróżnione przez zastosowanie innego stylu (np. Do zmiany stylu podczas edycji można użyć opcji Style i formatowanie z menu Format.)

Każdy rysunek i każda tabela powinny posiadać podpisy. Podpis pod rysunkiem, tabelą – czcionka 10 punktów, Times New Roman, pogrubiona.

Tekst w tabeli – czcionka 10 punktów, Times New Roman.

Czcionka pogrubiona – wyłącznie w tytułach rozdziałów i podrozdziałów.

Inne uwagi

 1. Po tytułach rozdziałów, podrozdziałów nie stawiamy kropek.
 2. Każdy akapit powinien być wyróżniony przez zrobienie wcięcia na początku pierwszego wiersza akapitu.
 3. W tekście nie zostawiamy wierszy pustych.
 4. Odsyłacze do literatury mogą mieć formę numerów z opisu bibliograficznego. Numery zapisujemy w nawiasach kwadratowych na końcu tego fragmentu tekstu (wewnątrz zdania lub przed kropką kończącą zdanie), który został opracowany na podstawie danego źródła [2].
 5. Tekst nie powinien być pisany stylem potocznym.
 6. Tekst nie powinien zawierać sformułowań o charakterze reklamowym.
 7. Do niezbędnego minimum należy ograniczyć stosowanie słownictwa obcego (angielskiego).
 8. Terminy obce (angielskie) zapisujemy czcionką pochyłą.
 9. Rozdział nie powinien zaczynać się od rysunku, wykresu lub tabeli.
 10. Rysunki, wykresy, zdjęcia oraz ich opisy muszą być czytelne.
 11. Każdy rysunek i każda tabela muszą być podpisane. W tekście muszą się znajdować odwołania do poszczególnych rysunków i tabel.
 12. Między kolejnymi wyrazami w zdaniu robimy jeden odstęp.
 13. Nie należy robić odstępów przed znakami interpunkcyjnymi. Przy zapisywaniu w nawiasach odstęp robimy przed nawiasem otwierającym i za nawiasem zamykającym – nie ma odstępu po nawiasie otwierającym i przed nawiasem zamykającym, zob. zapis w nawiasie w punkcie 4.
 14. Nazwy, terminy należy stosować konsekwentnie, w sposób jednolity w całej pracy.
 15. Stosowane w pracy skróty powinny rozwinięte poprzez podanie pełnej nazwy w nawiasie np. TCP (Transmission Control Protocol). Rozwinięcie skrótu umieszczamy w miejscu, w którym dany skrót pojawia się po raz pierwszy. Rozwinięć skrótów nie zapisujemy w tytułach rozdziałów i podrozdziałów.
 16. Skróty nazw jednostek zapisujemy według następującego schematu:
  • megabajt – MB,
  • megabit – Mbit,
  • megabajt na sekundę – MB/s,
  • megabit na sekundę – Mbit/s.
 17. Między wartością a jednostką należy zrobić odstęp (np. 100 Mbit/s).
 18. Przy zapisie liczb w systemie szesnastkowym należy podawać podstawę (np. 048216).
 19. Należy unikać sformułowań w pierwszej osobie (zamiast pisać „w pracy przedstawiłem temat ..." lepiej użyć sformułowania „w pracy autor przedstawił temat ..." lub „w pracy przedstawiono temat...").
 20. Należy zwrócić uwagę by praca nie zawierała błędów: interpunkcyjnych, ortograficznych, gramatycznych, tzw. literówek (brak litery, niepotrzebna litera, zamieniona kolejność liter).

Literatura

[1]     Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 1994.

[2]     Gambarelli G., Łucki Z., Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitas, Kraków 1995.

[3]     Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005.

*

dr inż. Tomasz Bilski, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5/106, 60-965 Poznań
tel. +48(61) 665 3554; Tomasz.Bilski@put.poznan.pl